Súťaže

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

 1. Usporiadateľ a organizátor Súťaží

1.1 Obsahom a cieľom tohto dokumentu je kompletná a prehľadná úprava pravidiel (ďalej len „Pravidlá“) súťaží organizovaných na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Súťaže/Súťaž“). Všeobecné pravidlá k týmto súťažiam sú spísané v jedinom dokumente, ktorý je uverejnený na adrese https://www.trxshop.sk/sutaze/ a akékoľvek zmeny či úpravy Pravidiel Súťaží môžu byť vykonané len prostredníctvom vyššie uvedeného dokumentu.

1.2 Usporiadateľom a Organizátorom Súťaží je

spoločnosť BTB Trade s. r. o.
Budatínska 16 851 06 Bratislava
IČO: 53505221
zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 153918/B

(ďalej len „Usporiadateľ“ a/alebo „Organizátor“).

1.3 Usporiadateľ Súťaží je prevádzkovateľom stránky TRX SHOPna sociálnej sieti Facebook s presnou webovou adresou https://www.facebook.com/TRXshop.sk (ďalej len „Facebook stránka“). Všetky Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované, vyhodnocované a ani inak spravované sociálnou sieťou Facebook (ďalej len „Facebook“) a nijako s ňou nesúvisia. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú v spojení so Súťažami žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaží.

 

 1. Miesto a čas konania Súťaží

2.1 Jednotlivé Súťaže prebiehajú na území Slovenskej republiky, pričom informácie o presnom termíne konania Súťaží (ďalej len „Doba konania Súťaže“ ) budú vždy včas uverejnené na Facebook stránke ako súčasť každého Súťažného príspevku.  Účasť v Súťažiach je možné len na Facebook stránke Organizátora.

 

 1. Účastníci Súťaží

3.1 Účastníkom Súťaží sa môže stať každá fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá dovŕšila vek 18 rokov a jej aktuálna adresa pobytu je na území Slovenskej republiky. Táto osoba musí mať aktívny osobný účet na Facebooku a splniť podmienky, ktoré podmieňujú platnú účasť a sú spísané v týchto Pravidlách a doplnené v Súťažných príspevkoch.

3.2 Súťažiaci musí byť užívateľom Facebooku a mať po celú Dobu konania Súťaže aktívny svoj osobný účet na Facebooku. Aktivita súťažiaceho na Facebooku musí byť v súlade s aktuálne platnými pravidlami Facebooku, aby tak nenastalo zrušenie účtu zo strany Facebooku. V prípade zániku účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Organizátorom vylúčený zo Súťaže.
3.3 Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz (1) počas Doby konania Súťaže, a to len s jedným používateľským osobným účtom na Facebooku. V prípade podozrenia a následného zistenia porušenia tohto pravidla je Organizátor oprávnený tento účet Súťažiaceho zo zoznamu Súťažiacich natrvalo odstrániť bez povinnosti oznámenia tejto skutočnosti. Ak by nastala situácia viacerých a opakovaných pokusov zapojenia do Súťaže s jedným osobným účtom, do Súťaže je zaradený Súťažiaci vždy len jedenkrát (1) bez vyvodenia akýchkoľvek dôsledkov spojených s porušením pravidla viacerých pokusov zapojenia sa do Súťaže z rovnakého účtu na Facebooku.

3.4 Účasť v Súťažiach prostredníctvom Facebook účtu inej osoby bez jej vysloveného súhlasu je zakázaná.

3.5 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby v príbuzenskom, rodinnom či zmluvnom vzťahu s Usporiadateľom Súťaže podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). V prípade, že sa Výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor vykoná opätovné žrebovanie Výhry.

3.6 Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí so spracovaním osobných údajov (v rozsahu používateľského mena na Facebooku) pre zapojenie sa do Súťaže a jej vyhodnotenia. Berie tiež na vedomie, že pre odoslanie výhry je potrebné Organizátorovi poskytnúť osobné údaje (meno, priezvisko a kontaktnú adresu, prípadne aj telefónne číslo alebo e-mailovú adresu pre kontaktovanie dopravcom), a to výlučne na ich spracovanie v oprávnenom a nevyhnutnom rozsahu.

3.7 Výhercom sa môže stať  len Súťažiaci, ktorý splní všetky stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Doby konania Súťaže posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi. Nesplnenie podmienok uvedených v týchto Pravidlách vedie Organizátora k vylúčeniu takých Súťažiacich zo Súťaže.

3.8 Organizátor má právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, používal komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť. Ak by Súťažiaci konal v rozpore s dobrými mravmi alebo vykonával aktivitu akokoľvek urážlivého či vulgárneho charakteru v rámci súťažného príspevku, Organizátor si vyhradzuje právo takéhoto Súťažiaceho bez upozornenia zo Súťaže vylúčiť.

3.9 Nesplnením stanovených podmienok alebo porušením Pravidiel Súťaže Súťažiaci stráca účasť v Súťaži a prípadný nárok na Výhru.  

 1. Priebeh Súťaží

4.1 Príspevok so Súťažou je označený slovom „Súťaž“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). Je uverejnený na Facebook stránke (https://www.facebook.com/TRXshop.sk). Výhra, o ktorú sa súťaží je vždy uvedená v Súťažnom príspevku, rovnako ako podmienky na splnenie platnej účasti v danej Súťaži.

4.2 Po uplynutí Doby konania Súťaže, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní, Organizátor vyberie zo všetkých účastníkov Súťaže jedného (1) Výhercu použitím univerzálnej aplikácie pre náhodný a objektívny výber, a to v súlade s článkom 4.1 týchto Pravidiel. Osoba, ktorá bude vyžrebovaná a splní všetky uvedené podmienky (ďalej len „Výherca“), získava nárok na Výhru popísanú v článku 5.1. Vyhlásenie prebehne verejne prostredníctvom Facebook stránky podľa článku 6.1.

4.3 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, Organizátor zabezpečí nové opätovné žrebovanie výhercu podľa uvedených Pravidiel.

4.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaží, a to bez akéhokoľvek nároku Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaží. Organizátor má právo Súťaž ukončiť bez udania dôvodu, avšak s povinnosťou oznámenia tejto zmeny na Facebook stránke. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vykonaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia na Facebook stránke a zároveň v tomto dokumente. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov.

 1. Výhra v súťaži

5.1 Výhra v Súťaži na Facebooku (ďalej len „Výhra“) môže predstavovať hmotný tovar z ponuky eshopu či inú hodnotnú cenu súvisiacu s tematikou Facebook stránky (darčeková poukážka, zážitkový poukaz). Povaha Výhry či výhier bude vždy verejne uvedená Súťažnom príspevku na Facebook stránke.  

Ak Výhra v súťaži prevýši hodnotu stanovenú ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), tzn. 350 EUR, podlieha dani z príjmov, v opačnom prípade je Výhra od dane z príjmov oslobodená. Hodnotu nepeňažnej Výhry, ak prevyšuje zákonom stanovenú hranicu, oznámi Organizátor Výhercovi pri preberaní Výhry.

Zodpovednosť za splnenie si daňových povinností súvisiacich s Výhrou v súťaži nesie Súťažiaci.
5.2 Na Výhru majú šancu Súťažiaci podľa článku 3 týchto Pravidiel, pričom Organizátor použije univerzálnu aplikáciu pre náhodný a objektívny výber jedného (1) Súťažiaceho, ktorý získa uvedenú Výhru.

5.3 Súťažiaci berie na vedomie, že na Výhru nemá právny nárok, nemôže ju teda vymáhať ani

prevádzať na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu.

5.4 Organizátor má právo nahradiť Výhru obdobnou výhrou. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení.

 1. Odovzdanie výhry výhercovi

6.1 Výherca bude o získaní Výhry informovaný v deň skončenia Súťaže, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní po uplynutí Doby konania Súťaže, a to v odpovedi od Organizátora na jeho Súťažný komentár alebo inou ostatným Súťažiacim prístupnou formou. Organizátor tiež vyzve Výhercu, aby ho kontaktoval súkromnou správou pre potrebu doručenie Výhry (ďalej len „Výzva“). Ostatní Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú nijako vyrozumení.

6.2 Výherca na základe Výzvy Organizátora mu oznámi osobné údaje potrebné pre odoslanie Výhry (meno, priezvisko a adresu, prípadne aj telefónne číslo pre kontaktovanie dopravcom). Tieto osobné údaje sú spracovávané len na čas nevyhnutný na doručenie Výhry, a to na základe oprávneného záujmu.

6.3 Výherca, ktorý nesplní alebo odmietne akceptovať Výzvu Organizátorom či odmietne Výhru z akéhokoľvek dôvodu, nemôže Výhru už požadovať. V takom prípade bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade opísanom v článku 4.3 týchto Pravidiel.

6.4 Výhra v Súťaži bude Výhercovi zaslaná na adresu, ktorú oznámi podľa článku 6.2, a to najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní od oznámenia osobných údajov Organizátorovi použitých pre odoslanie Výhry.

6.5 Výhra v Súťaži bude Výhercovi poslaná na im uvedenú adresu maximálne dvakrát (2x). Čiže v prípade neúspešného prvého doručenia, Výhra bude Výhercovi doručený ešte jedenkrát (1x).

6.6 Ak si Výherca Výhru neprevezme, bude Organizátor postupovať rovnako ako v prípade opísanom v článku 4.3 týchto Pravidiel.

6.7 Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie, stratu či poškodenie Výhry po odovzdaní dopravcovi. Nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká alebo povinnosti súvisiace s užívaním Výhry. Výhru nie je možné reklamovať.


 1. Spoločné ustanovenia
  7.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na webovej stránke https://www.trxshop.sk/sutaze/ (ďalej len Domovská stránka).

7.2 Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese trxshop@trxshop.sk alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku či priamo komentovaním Súťažného príspevku.

7.3 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súťažiaci predovšetkým prehlasuje, že svojimi výstupmi v Súťaži nebude akýmkoľvek spôsobom  porušovať právne predpisy, práva tretích osôb alebo všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky. Výstupy Súťažiaceho nebudú vulgárne či rasistické a nebudú narážať na sexuálny, náboženský alebo politický podtext.

7.4 Výsledky Súťaží sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na Súťažiacom. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo Výhry súdne alebo inou právnou cestou je vylúčené.

7.5 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť alebo funkčnosť siete Facebook.

7.6 Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy tento proces sa môže začať iba na základe návrhu Súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

7.7 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
Postup alternatívneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Zb. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.


V Bratislave dňa 31.01.2022

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiacich za účelom účasti v súťaži a jej vyhodnotenie

Zapojením do Súťaže súhlasí Súťažiaci so spracovaním osobných údajov Usporiadateľom, ktoré sú potrebné pre účasť v Súťaži, evidenciu Súťažiacich, vyhodnotenie Súťaže, komunikáciu s Výhercom a odovzdanie Výhry, tj. najmä meno a priezvisko podľa Facebook profilu Súťažiaceho, prípadne ďalšie údaje, ktoré Súťažiaci oznámi Usporiadateľovi. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len „Nariadenie“), a tieto údaje bude spracovávať na čas nevyhnutne potrebný pre usporiadanie Súťaže, prípadnú kontrolu, vyhodnotenie a prípadné odovzdanie Výhry. Toto spracovanie je odôvodnené článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Bez tohto súhlasu sa Súťaže nemožno zúčastniť.

Súťažiaci môže vziať súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely kedykoľvek späť na adrese spracovateľa trxshop@trxshop.sk. V takomto prípade však nebude možné vyhodnotiť jeho účasť v Súťaži a ani ho informovať o Výhre.

V prípade, že sa Súťažiaci stane Výhercom, budú jeho osobné údaje (meno, priezvisko a kontaktná adresa, príp. aj telefónne číslo - len pre kontaktovanie dopravcom) spracovávané na základe oprávneného záujmu po dobu konania súťaže, a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na doručenie Výhry za účelom evidencie odovzdania Výhry.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, spoločnosťou BTB Trade s. r. o. so sídlom

Budatínska 16, 851 06 Bratislava, IČO: 53505221, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 153918/B, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj dopravcovia (ako príjemcovia osobných údajov) v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný pre zaslanie výhry, a ďalej títo spracovatelia:

 • Aplikácie použité na náhodný a nestranný výber Súťažiaceho/Súťažiacich, ktorý získa nárok na konkrétnu Výhru/Výhry. V prípade súťažných komentárov ide o nástroj siete Facebook Comment Picker pre náhodný výber komentára/komentárov Súťažného príspevku.
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Súťažiaci má v súlade s Nariadením tieto práva:
1. vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, 
2. namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu,
3. požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje spracúva,
4. vyžiadať si u Správcu prístup k spracovaným osobným údajom a požadovať ich kópiu,
5. na prenosnosť osobných údajov, ak je to technicky možné,
6. nechať spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
7. požadovať od Správcu vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
8. na účinnú súdnu ochranu, ak má Súťažiaci za to, že práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
9. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Pre akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov v Súťaži môžu Súťažiaci kedykoľvek kontaktovať Organizátora na e-mailovej adrese trxshop@trxshop.sk.

 V Bratislave dňa 31.01.2022

 

Späť do obchodu